Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


VISEGRAD ARTIST RESIDENCY PROGRAM

visegrad fund logo black 800 1 1 jpg 600x600 q85

Kontakt

Barbora Uríková
barbora@stanica.sk
(koordynator programu)

Dana Pekaríková
pekarikova@
visegradfund.org

(manager programu)

 

Partnerzy

L1 Association (Węgry)
Márta Ladjánszki
l1dancelab@gmail.com

Stary Browar Nowy Taniec (Polska)
Joanna Leśnierowska
j.lesnierowska@artstations
foundation5050.com

Nová síť (Czechy)
Adriana Světlíková
adrianasvetlikova
@novasit.cz

 

Więcej szczegółów odnośnie terminów aplikacji do programu na stronie visegradfund.org/residencies

 

zdjęcia © Jakub Wittchen dla Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

IMG 0524

Visegrad Artist Residency Program - Performing Arts został zainaugurowany w 2011 r. we współpracy z Truc Sphérique, Žilina. VARP—Performing Arts oferuje możliwość goszczenia artystów lub zespołów performatywnych ze wszystkich i we wszystkich krajach członkowskich V4 oraz wspierania wspólnej pracy utalentowanych artystów. Ma to na celu utworzenie platformy wymiany informacji i wsparcia dla teatru i tańca współczesnego w Europie Środkowej.

Program dąży do promowania innowacji, eksperymentu i kreatywności w sztukach performatywnych, tj. w nowej sztuce dramatycznej, tańcu współczesnym i nowym cyrku, w teatrze fizycznym, wizualnym i alternatywnym oraz w performansie. Służy on wymianie doświadczeń i przyczynia się do bardziej intensywnej współpracy między niezależnymi artystami i instytucjami sztuki performatywnej w krajach V4, nie jest natomiast przeznaczony dla tradycyjnych teatrów, spektakli już wyprodukowanych ani festiwali teatralnych.

IMG 0453

Kryteria selekcji:
- profesjonalne i innowacyjne podejście do sztuk performatywnych opisane we wniosku zgłoszeniowym i portfolio (załączone materiały dokumentujące wcześniejsze prace/projekty);
- kandydaci muszą być obywatelami krajów V4, którzy ukończyli 18 lat;
- kandydaci mogą być zarówno indywidualnymi artystami jak i grupami artystycznymi (członkowie grupy muszą być z tego samego kraju).

Warunki dodatkowe:
- każdy z kandydatów może uzyskać wsparcie w każdym kraju członkowskim V4, którego nie jest obywatelem i który nie jest jego krajem stałego pobytu, tylko raz;
- każdy z kandydatów może uzyskać wsparcie tylko raz w danym roku kalendarzowym;
- rezydencje planowane są jako 3-miesięczne projekty obejmujące co najmniej 2-tygodniowy pobyt w danej instytucji goszczącej;
- w momencie składania wniosku wszystkie wcześniejsze projekty kandydata wspierane przez Fundusz muszą być zakończone i zamknięte;
- wsparcie finansowe udzielane jest zarówno artystom jak i instytucjom goszczącym.

Obowiązkowe załączniki do wniosku zgłoszeniowego:
- kopia dowodu tożsamości kandydata (kopie dowodów tożsamości wszystkich kandydatów w przypadku aplikowania jako grupa nieformalna);
- materiały dokumentujące wcześniejsze prace kandydata – portfolio (w postaci możliwej do dołączenia do elektronicznego wniosku zgłoszeniowego) + ewentualne recenzje (również w postaci możliwej do dołączenia do elektronicznego wniosku zgłoszeniowego);
- oryginał listu akceptującego od instytucji goszczącej (kopie, faksy lub skany nie będą przyjmowane); list musi być napisany na papierze firmowym instytucji goszczącej i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko artysty, tytuł projektu, planowany termin realizacji projektu, datę i podpis upoważnionego przedstawiciela instytucji goszczącej;
- nie starsze niż 3 miesiące kopie dokumentów instytucji goszczącej, w tym: kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość jej uprawnionego przedstawiciela, kopię dokumentu potwierdzającego adres zarejestrowanej siedziby instytucji goszczącej, kopię dokumentu potwierdzającego numer identyfikacyjny (np. NIP) instytucji goszczącej.

Wszystkie wymagane załączniki (za wyjątkiem dokumentów rejestrowych i/lub kopii dokumentów tożsamości) należy przesłać w języku angielskim. Wszystkie dokumenty przekazane do Funduszu wraz z wnioskiem zgłoszeniowym należy dostarczyć w ramach jednej przesyłki; dokumenty wysyłane osobno nie będą przyjmowane.

visegrad fund logo black 800 1 1 jpg 600x600 q2