Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


11.01.2021 - 08.02.2021
deadline zgłoszeń
STYPENDIUM BADAWCZE I TWÓRCZE GRAŻYNY KULCZYK Z ZAKRESU WSPÓŁCZESNEJ CHOREOGRAFII

Powołane w 2015 roku  całoroczne stypendium badawcze jest wyrazem przekonania o wadze i konieczności pogłębionych badań w obszarze współczesnej choreografii jako warunku koniecznego dla rozwoju tej formy sztuki i wzbogacenia refleksji w jej obszarze o nowatorskie podejścia i metodologie. Jedną z głównych misji programu  jest konsekwentne zwiększanie wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium jest zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców - zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością. Stypendium pragnie promować projekty artystów i badaczy podobnie jak jego fundatorka gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w kontekście otaczającej nas rzeczywistości, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w refleksji teoretycznej, jak i, poczynając od tej edycji programu, w praktyce choreograficznej.

W 2021 roku Art Stations Foundation przyzna jak co roku jedno całoroczne stypendium badawcze w wysokości 25.000 złotych oraz 3 trzymiesięczne stypendia twórcze w wysokości 10 tysięcy złotych.

Stypendium twórcze dedykowane jest choreografom na realizację konkretnego choreograficznego projektu artystycznego, zarówno scenicznego, jak i poszukującego innej formy, odwołującego się do filozofii i praktyk poszerzonej choreografii (expanded choreography). Dopuszcza się w tym kontekście także potraktowanie stypendium jako uzupełnienie (wkład koprodukcyjny) całościowego budżetu projektu powstającego we współpracy z instytucją, przy czym  kosztem kwalifikowanym w takim przypadku może być wyłącznie  honorarium artysty aplikującego (lub innych artystów zaangażowanych w projekt).

Wnioski o przyznanie Stypendiów na rok 2021 przyjmowane będą w okresie 

Od 11.01 do 8.02 2021

Każdy wniosek powinien zawierać:
- CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego) oraz klauzulą RODO
- dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,
- opis projektu badawczego (uwzgledniającego zarówno temat /obszar badań, jak i sposoby upowszechniania jego efektów) lub  twórczego (uwzgledniającego obok konceptu także szczegóły formy i terminów realizacji projektu)

Opisy nie powinny przekraczać 2 stron formatu A4.

Wnioski powinny zostać wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:
aplikacje@artstationsfoundation.pl
(w tytule mejla prosimy zaznaczyć, czy to aplikacja o stypendium badawcze czy twórcze).


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: n.gorzelanczyk@artstationsfoundation5050.com

Beneficjenci Stypendium Grażyny Kulczyk na rok 2021 zostaną wyłonieni
do końca lutego 2021 roku.