Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


03.02.2019
23:59
deadline zgłoszeń
Solo Projekt Plus 2019 - konkurs na projekt spektaklu

spp 2019

Aplikacje należy nadesłać na adres:

aplikacje@
starybrowarnowytaniec.pl


w tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek SOLO PROJEKT PLUS 2019

Wszelkie zapytania prosimy kierować do kuratora programu:
Joanna Leśnierowska
j.lesnierowska@
artstationsfoundation5005.com

KALENDARIUM
SOLO PROJEKT+ 2019

Ostateczny termin składnia aplikacji
03.02.2019

Warsztat selekcyjny
23-24 lutego 2019

1. Obowiązkowe konsultacje z coachem
6-11 maja 2019

Rezydencje/próby (Poznań)
sierpień oraz wrzesień 2019
(bez tygodnia 23-28.09)

Szczegółowe daty pracy (pobytów w Poznaniu) do ustalenia indywidualnie
z wybranymi do programu artystami

2. Obowiązkowe konsultacje z coachem
23-30 sierpnia 2019

Dalsze rezydencje / próby do premiery
1-20.10.2019
(obowiązkowo w Poznaniu)

premiery SOLO PROJEKT+ 2019
19.10.2019

Niniejszym Art Stations Foundation ogłasza KONKURS NA PROJEKT nie dłuższego niż 30 minut spektaklu w jednym z trzech formatów - solo, duet, trio – do realizacji w ramach programu rezydencyjnego SOLO PROJEKT PLUS w roku 2019.

W 2006 roku fundacja Art Stations Foundation zainicjowała pierwszy w Polsce program rezydencyjny SOLO PROJEKT, którego misją stało się wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego. Program przeznaczony jest dla artystów u progu choreograficznej kariery, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”, a szczególny nacisk położony tu został, zgodnie z ideą całego programu Stary Browar Nowy Taniec, na proces twórczy i artystyczny eksperyment z nadzieją na podjęcie przez rezydentów próby namysłu i dyskusji nad sztuką choreografii oraz/i poszukiwania dlań nowych środków scenicznej ekspresji. Mottem programu stały się słowa angielskiego choreografa Jonathana Burrowsa, według którego do stworzenia tańca potrzebna jest „przede wszystkim głowa”, zachęcające młodych twórców do podejmowania artystycznego ryzyka i skupienia się na refleksji i (auto)refleksji oraz poszukiwaniach formalnych i cielesnych.

Od 2015 roku formuła SOLO PROJEKTu została poszerzona o możliwość zgłaszania do konkursu także duetów i trio. Jednak, podtrzymując jednocześnie podstawowe założenia programu oraz misję wspierania polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego (choreograficznego), PROGRAM NIE BĘDZIE PROMOWAŁ PRACY KOLEKTYWNEJ, WSPÓŁPRACY DWOJGA LUB TROJGA ARTYSTÓW, ANI PROJEKTÓW OPARTYCH W OSTATECZNEJ SCENICZNEJ FORMIE NA FORMULE OTWARTEJ GRUPOWEJ IMPROWIZACJI (nie wykluczając oczywiście improwizacji jako narzędzia w procesie twórczym).

Selekcja do programu odbywa się na podstawie nadesłanych zgłoszeń, a ostatecznego wyboru rezydentów dokonuje opiekun artystyczny i kurator programu podczas dwudniowego intensywnego warsztatu, na który zaproszeni są automatycznie wszyscy aplikujący do programu. W jego ramach kandydaci na rezydentów będą mogli zdobyć dodatkowe doświadczenie, zaprezentować i przedyskutować swój koncept z opiekunem artystycznym oraz sprawdzić swoje umiejętności i kreatywność, a tym samym wylegitymować się gotowością do podjęcia samodzielnej pracy w studio. Warsztat jest bezpłatny (podróż kandydatów do Poznania i zakwaterowanie we własnym zakresie). Wyniki selekcji zostaną ogłoszone bezpośrednio po warsztacie selekcyjnym.

Fundacja Art Stations zastrzega, że w ramach programu SPP 2019 podejmie się realizacji maksymalnie 3 projektów, ale o ostatecznej ilości rezydentów zadecyduje kurator i opiekun artystyczny po zapoznaniu się z wszystkimi propozycjami podczas warsztatu selekcyjnego.

Opiekę artystyczną nad uczestnikami programu SOLO PROJEKT PLUS w roku 2019 sprawować będzie serbska choreografka Dalija Aćin Thelander.

Dalija Aćin Thelander (Serbia)
zajmuje się sztuką performatywną jako choreografka, twórczyni teatralna i animatorka kultury. Jej prace prezentowane były podczas wielu międzynarodowych festiwali, takich jak ImPulsTanz, Tanz im August, Les Particules, Perforations czy BITEF. W 2008 r. otrzymała pierwszą w historii Prix Jardin d’Europe za spektakl „Handle with great care” pokazywany podczas programu 8:tension na ImPulsTanz Festival w Wiedniu. Dąży do wzbogacenia koncepcji choreografii jako rozszerzonego ćwiczenia i skupia się na partycypacyjnej roli widzów, czego mogliśmy doświadczyć również w Poznaniu w ramach festiwalu Malta w 2013r.

Od kilku lat Dalija angażuje się w intensywne badania nad tańcem współczesnym dla dzieci i niemowląt i jest jedna z wiodących artystek tego nurtu w Europie. Jej spektakle dla najmłodszych były wielokrotnie nagradzane i pokazywane zarówno w Europie jak i w Azji (Japonia, Korea, Chiny, Indie). W Polsce mogliśmy podziwiać i doświadczać z dziećmi jej „Baby Space” dla najnajów oraz stworzonego razem z Keren Levi spektaklu „Up Side Down” – obu wyprodukowanych przez Art Stations Foundation. Dalija prowadziła także zajęcia z choreografii dla najmłodszych dedykowane polskim artystom oraz konsultowała artystycznie spektakl „Dookoła” Hanki Kaneckiej i Aleksandry Bożek-Muszyńskiej.

Dalija jest współzałożycielką i koordynatorką „Station, Service for Contemporary Dance” w Belgradzie oraz współzałożycielką Nomad Dance Academy, w ramach której była kuratorką i producentką licznych programów i produkcji. Jest również współtwórcą i jednym z kuratorów festiwalu sztuk performatywnych Kondenz w Belgradzie. Pracowała z wieloma reżyserami teatralnymi i zdobyła liczne nagrody za choreografie dla teatru dramatycznego. Od 2012 r. mieszka w Sztokholmie, gdzie pracuje jako artystka niezależna. W 2015 roku Dalija była opiekunem artystycznym programu Solo Projekt Plus – pod jej okiem powstały sola TOTAL Pawła Sakowicza oraz PARTYTURA Agnieszki Kryst. W ramach Alternatywnej Akademii Tańca 2018 Dalija dzieliła się swoja metodą rozpracowywania strategii choreograficznych dla przygotowania procesu twórczego spekaklu.

APLIKACJE

Aby starać się o udział w programie, należy nadesłać drogą elektroniczną i w wersji angielskiej:
- wstępną koncepcję (nie dłuższego niż 30 minut) spektaklu (nie więcej niż 1 strona A4),
- CV z listem motywacyjnym
- materiały dotyczące wcześniejszego dorobku artystycznego kandydata (zawierające linki do rejestracji – fragmenty nie dłuższe niż 10 minut! - dotychczasowych jego własnych prac choreograficznych lub fragmentów tańca w spektaklach innych twórców ).

Aplikacje nadesłane pocztą tradycyjną oraz/i po polsku nie będą akceptowane.

Aplikacje należy nadesłać na adres:
aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl
w tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek SOLO PROJEKT PLUS 2019

Warsztat selekcyjny odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2019 w Studio Słodownia +3 w Starym Browarze.
Na warsztat zaproszenia są wszyscy aplikujący. Udział w warsztacie jest obowiązkowy jeśli chce się wziąć udział w programie.

W zależności od formatu proponowanego spektaklu, wyróżnieni artyści otrzymają w ramach programu grant w wysokości:

6000 PLN netto dla spektaklu solowego
8000 PLN netto dla duetu
10000 PLN netto dla trio

oraz
- przestrzeń do prób w wyznaczonych ramach czasowych (zaplanowane terminy pracy w 2019 roku w kalendarium poniżej),
- niezbędną profesjonalną pomoc techniczną i produkcyjną,
- wsparcie merytoryczne (dedykowany coaching)
- oraz przedpremierową promocję spektaklu,

jak również możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach Alternatywnej Akademii Tańca w 2019 roku (fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu do Poznania i zakwaterowania w czasie sesji AAT).

Art Stations Foundation dopuszcza uzupełnianie niezbędnego budżetu spektaklu także z innych źródeł. Artyści zachowują pełne prawa autorskie do spektaklu i swobodnego nim dysponowania po premierze. Szczegóły realizacji programu i wzajemnych zobowiązań będą ustalane szczegółowo (i regulowane odpowiednią umową) po ogłoszeniu wyników konkursu.

W ramach rezydencji, po uzgodnieniu z fundacją, dopuszcza się także by część prób do spektaklu odbywała się poza Starym Browarem; warunkiem wzięcia udziału w programie są minimum dwa tygodnie prób bezpośrednio przed premierą w Starym Browarze w Poznaniu oraz w ramach ustalonych z góry terminów konsultacji/pracy z opiekunem artystycznym – Fundacja nie jest w stanie zagwarantować przestrzeni do pracy poza ustalonymi na 2019 rok terminami (patrz kalendarium poniżej).