Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Alternatywna Akademia Tańca 2016

aat 2016 180 180

W przypadku chęci uczestnictwa
w Alternatywnej Akademii
Tańca 2016
poza programem
stypendialnym, zgłoszenia wraz
z profesjonalnym CV i listem motywacyjnym w języku angielskim prosimy przesyłać na adres
m.harasimowicz@artstations
foundation5050.com
w tytule zgłoszenia prosimy wpisać:
AAT + nazwisko prowadzącego
koszt uczestnictwa: 300 zł za każdą sesję
(5 dni warsztatów)

STYPENDIUM AAT 2016:

ASF ikona formularz pelne

ASF ikona formularz czesciowe

Deadline nadsyłania aplikacji minął 18 stycznia 2016 roku o godzinie 20:00.

Harmonogram sesji AAT 2016

1-5.02.2016
Rudi Laermans / Belgia
Współczesność tańca współczesnego

22-26.02.2016
Ben J. Riepe / Niemcy
Ciało jako instrument

25-29.04.2016
Coleen Thomas-Young / USA
Coś z niczego / pochwała intuicji

13-17.06.2016
Deufert&Plischke / Niemcy
One-through-another

27.06-1.07.2016
Andrew Morrish
Improwizacja solowa

10-14.10.2016
Eszter Gal & Peter Pleyer / Węgry, Niemcy
Improwizacja w spektaklu

Alternatywna Akademia Tańca 2016 jest finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

AAT2016 zdjecie
Alternatywna Akademia Tańca
to prowadzony w Starym Browarze od 2009 roku choreograficzny projekt badawczo-edukacyjny oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów.
Alternatywnej Akademii Tańca towarzyszy przekonanie, że proces „stawania się choreografem” rozpisany jest na wiele lat i trudno go ująć w skodyfikowane ramy, i że dzięki rozwojowi współczesnego tańca istnieje dziś wiele sposobów podejścia do zagadnienia samej choreografii. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu jest nie tylko stworzenie możliwości pracy warsztatowej utalentowanym artystom tańca/choreografii, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń w ramach rozproszonego na co dzień środowiska tanecznego.
Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku 2016: 6 sesji po 30h każda). Każdą sesję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performance/wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).

W 2016 roku zmieniają się zasady programu stypendialnego towarzyszącego AAT. Art Stations Foundation oferuje młodym polskim profesjonalistom stypendia na udział w sesjach Alternatywnej Akademii Tańca. Oprócz przyznawanych jak co roku 3 stypendiów pełnych pokrywających opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty),  od tej edycji AAT można się także starać  o stypendium częściowe na poszczególne wybrane sesje (maksymalnie 3 w roku). Stypendium częściowe zwalnia tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty).
 
O stypendium ubiegać się mogą wyłącznie zaawansowani oraz profesjonalni tancerze i początkujący choreografowie (dyplomem wyższej tanecznej uczelni mile widziany, ale nie jest warunkiem koniecznym). Fundacja dopuszcza także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation / byli stypendystami AAT w poprzednich latach.
 
Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich (lub w przypadku częściowego stypendium –w wybranych)  sesjach AAT 2016!

Stypendium pełne
Aplikacje na rok 2016 należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Google.
Jedna osoba może złożyć tylko jedną aplikację.
Pola aktywne należy uzupełnić jednolitym tekstem (CV oraz list motywacyjny), z zachowaniem podziału na paragrafy.
Wypełnienie wszystkich pół w formularzu aplikacyjnym jest obowiązkowe.
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o stypendium.

W ramach pełnego stypendium AAT 2016 fundacja Art Stations pokrywa koszty zakwaterowania w Poznaniu (mieszkanie wieloosobowe) oraz zwalnia w całości z opłat za uczestnictwo w zajęciach. Stypendysta zobowiązuje  się (umową) do pełnego uczestnictwa we wszystkich sesjach AAT 2016. Umowa o stypendium AAT 2016 reguluje także kary umowne związane z nieusprawiedliwioną nieobecnością.

Stypendium częściowe
Aplikacje na rok 2016 należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Google.
Jedna osoba może złożyć aplikację na maksymalnie trzy sesje coachingowe w ramach AAT 2016.
W ramach każdej sesji stypendium otrzyma maksymalnie trójka tancerzy lub choreografów.
Pola aktywne należy uzupełnić jednolitym tekstem (CV oraz list motywacyjny), z zachowaniem podziału na paragrafy.
Wypełnienie wszystkich pół w formularzu aplikacyjnym jest obowiązkowe. W przypadku aplikacji na mniej niż trzy sesje, w pominiętym polu aktywnym należy wpisać nie dotyczy.
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednozaczne z rezygnacją z ubiegania się o stypendium.

W ramach częściowego stypendium AAT 2016 fundacja Art Stations zwalnia stypendystę w całości z opłat za uczestnictwo w sesjach, na które przyznane zostało stypendium. Stypendysta zobowiązuje  się (umową) do pełnego uczestnictwa we wszystkich sesjach AAT 2016, na które otrzymał/a stypendium. Umowa o stypendium AAT 2016 reguluje także kary umowne związane z nieusprawiedliwioną nieobecnością.

Deadline nadsyłania aplikacji mija 8 stycznia 2016 roku o godzinie 20:00.

W przypadku problemów technicznych prosimy o przesłanie zapytania droga mejlową na adres m.maciejewski@artstationsfoundation5050.com.
Wiadomość elektroniczną należy zatytułować AAT 2016 - aplikacje (imię i nazwisko).

Fundacja zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany programu Alternatywnej Akademii Tańca 2016 w przypadku dzialania siły wyższej lub innych zdarzeń od niej niezależnych.

LOGA MKIDN