Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


01.01.2021 - 30.12.2021

Programy na 2021 rok

 

Niniejszym Art Stations Foundation gorąco zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach trzech programów, które zrealizuje w 2021 roku:

Stypendia Grażyny Kulczyk (badawcze i twórcze) z zakresu współczesnej choreografii na rok 2021

Powołane w 2015 roku  całoroczne stypendium badawcze jest wyrazem przekonania o wadze i konieczności pogłębionych badań w obszarze współczesnej choreografii jako warunku koniecznego dla rozwoju tej formy sztuki i wzbogacenia refleksji w jej obszarze o nowatorskie podejścia i metodologie. Jedną z głównych misji programu  jest konsekwentne zwiększanie wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium jest zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców - zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością. Stypendium pragnie promować projekty artystów i badaczy podobnie jak jego fundatorka gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w kontekście otaczającej nas rzeczywistości, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w refleksji teoretycznej, jak i, poczynając od tej edycji programu, w praktyce choreograficznej.

W 2021 roku Art Stations Foundation przyzna jak co roku jedno całoroczne stypendium badawcze w wysokości 25.000 złotych oraz 3 trzymiesięczne stypendia twórcze w wysokości 10 tysięcy złotych.

Stypendium twórcze dedykowane jest choreografom na realizację konkretnego choreograficznego projektu artystycznego, zarówno scenicznego, jak i poszukującego innej formy, odwołującego się do filozofii i praktyk poszerzonej choreografii (expanded choreography). Dopuszcza się w tym kontekście także potraktowanie stypendium jako uzupełnienie (wkład koprodukcyjny) całościowego budżetu projektu powstającego we współpracy z instytucją, przy czym  kosztem kwalifikowanym w takim przypadku może być wyłącznie  honorarium artysty aplikującego (lub innych artystów zaangażowanych w projekt).

WYNIKI STYPENDIUM BADAWCZEGO GRAŻYNY KULCZYK 2021 

 

WYNIKI STYPENDIUM TWÓRCZEGO GRAŻYNY KULCZYK 2021

 ---

Program publikacji Art Stations Foundation na rok 2021

W 2018 roku, podążając za misją upowszechniania wiedzy i rozwijania refleksji o współczesnej choreografii, oraz jako podsumowanie naszych dotychczasowych działań w tym zakresie, zainicjowaliśmy serię książek pod redakcją Marty Keil, z których pierwsza dedykowana była zagadnieniu polityczności choreografii, druga (wydana w 2019) podnosiła złożoną problematykę jej autonomiczności, a trzecia (zaplanowana na połowę 2021 roku) koncentrować się będzie na zagadnieniach choreograficznych strategii, także w kontekście (po-pandemicznej) przyszłości choreografii i sztuki w ogóle. Wszystkie zostały pomyślane jako szczególne „podręczniki” – wielogłosowe i wielopoziomowe wglądy w poddawane od dłuższego czasu dyskusjom zagadnienia i różne wymiary choreografii – zbierające już istniejącą wiedzę i będące kolekcją zarówno publikowanych wcześniej w różnych miejscach, ale jeszcze nie tłumaczonych na polski tekstów artystek i artystów, badaczek i badaczy, jak i artykułów specjalnie zamawianych na potrzeby publikacji. Przystępowaliśmy do pracy świadomi, że pozycje nasze, choć wypełniają dużą lukę (i wiemy także, z jaka radością zostały przyjęte) to jednak nie wyczerpią (nie miały zresztą takich ambicji) ani własnych tematów, ani szerokiego i wciąż poszerzającego się pola współczesnej choreograficznej myśli i praktyki.

Stąd pragniemy kontynuować naszą pracę w tym obszarze i ustanowić specjalny program koncentrujący się na wspieraniu zarówno tłumaczeń istotnych już istniejących książek i artykułów o ważnych (zwłaszcza w obecnym czasie) aspektach współczesnej choreografii, jak i motywujący do powstawania nowych opracowań w tym zakresie. 

Podążając za zasadą wspierania autorskich honorariów, program pomyślany jest jako program partnerski dla instytucji / organizacji / wydawnictw pragnących publikować teksty i książki dedykowane choreograficznej problematyce, a także dla indywidulanych autorów i tłumaczy, którzy pragną zaangażować się z nami  w misję upowszechniania wiedzy i stymulowania dyskursu wokół sztuki choreografii w jej wielorakich formach - zarówno w druku, jak i w formie cyfrowej.

Nabór projektów do programu na 2021 rok (wraz ze szczegółami formalnymi programu ) zostanie ogłoszony w lutym 2021. 

 ---

mobilna Alternatywna Akademia Tańca

 

Alternatywna Akademia Tańca to prowadzony w ramach Stary Browar Nowy Taniec od 2009 roku jeden z flagowych choreograficznych projektów badawczo-edukacyjnych oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów.
Projektowi od zawsze  towarzyszyło przekonanie, że charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, oraz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy. Wierzymy, że program szkolenia choreografów powinien to odzwierciedlać rozbudzając w adeptach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu było nie tylko stworzenie regularnej możliwości zawodowego doskonalenia na najwyższym poziomie, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń integrującej rozproszone na co dzień polskie środowisko taneczne. Program proponował co roku zajęcia w systemie sesyjnym (zazwyczaj 6 sesji po 30h każda) oraz przyznawał stypendia na udział w zajęciach (zarówno całoroczne, jak i na poszczególne sesje)  i umożliwił rozwój wielkiej rzeszy artystów, którzy dziś nadają ton polskiej choreografii. 

Oddając się wpisanej w DNA Art Stations Foundation potrzebie ewaluacji dotychczasowych działań przy jednoczesnym wsłuchiwaniu się w liczne głosy środowiska i pragnieniu podtrzymania tego, co w ostatnich 16 latach okazało się dla polskiej sceny najbardziej wspierające i rozwijające, pragniemy kontynuować Alternatywną Akademię Tańca w nowej, podróżującej po kraju, formie. Wierzymy, że jego kontynuacja przyczyni się do podtrzymania zarówno laboratoryjnej grupowej praktyki choreograficznej, jak i posłuży do rozwijania i pogłębiania refleksji poprzez choreograficzną praktykę.

Program, pomyślany w partnerstwie z instytucjami lub osobami fizycznymi gotowymi do organizacji sesji w ramach mobilnej Alternatywnej Akademii Tańca, realizowany będzie w drugiej połowie 2021 roku, a nabór wniosków do programu (z propozycjami tematów konkretnych zajęć i pedagogów) oraz zasad aplikacji ogłoszony zostanie w marcu 2021roku. 

EDIT: Ze względu na globalna sytuacje pandemiczną jesteśmy zmuszeni zawiesić realizacje programu w 2021