Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Statut

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Grażyna Kulczyk zwana dalej „Fundatorem” ustanawia dla realizacji celów społecznie użytecznych fundację pod nazwą ART STATIONS FOUNDATION, zwaną w dalszej części Statutu Fundacją.
2. Fundator przeznacza na majątek fundacji (fundusz założycielski) środki pieniężne w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych, w tym na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.
4. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady oraz łączyć się z innymi Fundacjami na warunkach określonych każdorazowo uchwałą Zarządu Fundacji podjętą po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały. Fundacja może tworzyć swoje oddziały poza terytorium Rzeczypospolitej Polski

§ 4.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5.

1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki.
2. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

§ 6.

1. Fundacja realizuje swoje w cele w szczególności poprzez:
a) wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań, mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej,
b) pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej,
c) tworzenie zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej,
d) prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD 74 87 A),
e) nabywanie i zbywanie dzieł sztuki, w tym w formie aukcji, przetargów i targów,
f) inicjowanie przedsięwzięć i działań mających na celu popularyzację kultury i sztuki, a także jej twórców,
g) ochronę dóbr kultury i sztuki,
h) ochronę zabytków,
i) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 73 20 G),
j) wspieranie działalności osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie dostępu do edukacji, a w szczególności wspomaganie osób szczególnie uzdolnionych ze środowisk wymagających pomocy organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie w tym zakresie działalności własnej,
k) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
l) naukę języków obcych (PKD 80 42 A),
ł) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80 42 B),
m) projekcje filmów (PKD 92 13 Z),
n) działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92 31 E),
o) działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92 31 F),
p) artystyczną i literacką działalność twórczą, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 92 31 G),
r) działalność obiektów kulturalnych (PKD 92 32 Z),
s) działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92 51 B),
t) działalność archiwów (PKD 92 51 C),
u) działalność muzeów (PKD 92 52 A),
w) wydawanie książek (PKD 22 11 Z),
y) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22 13 Z),
z) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 73 20 I),
aa) produkcję filmów i nagrań wideo (PKD 92 11 Z),
ab) działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 93 05 Z),
ac) działalność radiową i telewizyjną,
ad) współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego, a także współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami,
ae) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów i koncertów oraz wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, a także przyznawanie nagród i fundowanie stypendiów,
af) tworzenie, w tym również we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, promowanie i realizację programów służących realizacji celów Fundacji,
ag) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
ah) przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji.
2. Działalność wymieniona w ust. 1 prowadzona jest nieodpłatnie.

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowią środki przekazane przez Fundatora i podmioty trzecie.
2. Źródłem finansowania Fundacji są w szczególności:
a) dochody z majątku Fundacji,
b) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
c) darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
d) dochody ze zbiórek, aukcji, imprez publicznych,
e) inne dochody.
3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
4. Zakazane jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji określonego w § 6 Statutu,
d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 3
Działalność gospodarcza

§ 8.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (PKD 55 50 Z),
b) prowadzenie hoteli (PKD 55 10 Z),
c) prowadzenie restauracji (PKD 55 30 A),
d) prowadzenie pozostałych placówek gastronomicznych (PKD 55 30 B),
e) prowadzenie stołówek (PKD 55 51 Z),
f) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55 52 Z),
g) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70 11 Z),
h) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70 12 Z),
i) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70 20 Z),
j) zarządzanie nieruchomościami na zlecenia (PKD 70 32 Z),
k) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 73 20 G),
l) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74 87 A),
m) nauka języków obcych (PKD 80 42 A),
n) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80 42 B),
o) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 91 12 Z),
p) projekcja filmów (PKD 92 13 Z),
q) działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92 31 E),
r) działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92 31 F),
s) artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 92 31 G),
t) działalność obiektów kulturalnych (PKD 92 32 Z),
u) działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92 51 B),
v) działalność archiwów (PKD 92 51 C),
w) pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92 34 Z),
x) działalność muzeów (PKD 92 52 A),
y) ochrona zabytków (PKD 92 52 B),
z) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 92 62 Z),
z1. wydawanie książek (PKD 22 11 Z),
z2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22 13 Z),
z3. działalność wydawnicza pozostała (PKD 22 15 Z),
z4. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22 22 Z),
z5. sprzedaż detaliczna książek (PKD 52 47 A),
z6. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 73 20 I),
z7. badanie rynku opinii publicznej (PKD 74 13 Z),
z8. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74 14 A),
z9. reklama (PKD 74 40 Z),
z10. działalność fotograficzna (PKD 74 81 Z),
z11. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74 87 Z),
z12. produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92 11 Z),
z13. działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92 20 Z),
z14. działalność agencji informacyjnych (PKD 92 40 Z),
z15. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93 05 Z),
z16. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52 47 B),
z17. kierowanie w zakresie działalności społecznej (PKD 75 12 Z),
z18. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 85 14 A),
z19. działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (PKD 85 14 D),
z20. całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży (PKD 85 31 A),
z21. pomoc społeczna pozostała z zakwaterowaniem (PKD 85 31 B),
z22. poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85 32 B),
z23. pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (PKD 85 32 C),
z24. działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85 14 E).
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, po zaopiniowaniu przez Radę Programową Fundacji.
3. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Rozdział 4
Organy i organizacja Fundacji

§ 9.

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Członkowie organów Fundacji powoływani są przez Fundatora na czas nieokreślony.
3. Mandat członka organu Fundacji wygasa w razie śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.

§ 10.

1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.
2. Rada posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.
3. Członkami Rady Fundacji mogą zostać tylko osoby, które:
a. nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. W skład Rady Fundacji wchodzi od dwóch do pięciu osób, w tym Przewodniczący Rady.
5. Członkami Rady Fundacji są Fundator oraz osoby powołane przez Fundatora. Każdy z powołanych przez Fundatora członków Rady Fundacji może zostać przez niego odwołany.
6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. likwidacja Fundacji,
b. ustalanie wynagrodzenia za zarządzanie Fundacją,
c. ocena działalności bieżącej Fundacji i nadzór nad działaniami Zarządu Fundacji, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
d. ustalanie programów i planów działania Fundacji oraz zatwierdzanie planów przedkładanych przez Zarząd,
e. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji,
f. inspirowania kierunków działania Fundacji,
g. wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Fundacji, w szczególności w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
h. zbycie lub zadysponowanie w inny sposób istotną częścią majątku Fundacji, w tym przeznaczeniem części majątku na działalność gospodarczą Fundacji;
i. inne sprawy przedłożone przez Zarząd lub stanowiące przedmiot obrad Rady Fundacji z inicjatywy Przewodniczącego Rady Fundacji.
7. Do obowiązków członków Rady Fundacji należy dbanie o interesy Fundacji oraz podejmowanie działań wspomagających realizację celów statutowych Fundacji.
8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
9. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
10. Członkowi Rady Fundacji – Fundatorowi przysługuje prawo indywidualnej kontroli Fundacji.
11. Poza posiedzeniami Rady Fundacji do wykonywania jednoosobowo wszelkich uprawnień Rady Fundacji uprawniony jest Członek Rady Fundacji – Fundator.
12. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Fundator.
13. Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji ustalony przez Fundatora.
14. Za uczestnictwo w Radzie Fundacji jej członkowie mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, którego wysokość określa Fundator, z tym że wynagrodzenie nie może być wyższe niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535, oraz z 2003 r. Nr 180, poz. 1759).

§ 11.

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób. Umowy z Zarządem w imieniu Fundacji zawiera Fundator lub upoważniony pisemnie przez Fundatora członek Rady Fundacji. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundator powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) zarządzanie majątkiem Fundacji,
c) ustalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
d) ustalanie planów działania Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
f) proponowanie struktury organizacyjnej Fundacji,
g) opiniowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
h) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji.
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji ustalany przez Fundatora.

Rozdział 5
Uprawnienia Fundatora

§ 12.

1. Fundator może powołać Radę Programową Fundacji – jako kolegium doradcze i opiniodawcze, składającą się z od 3 do 10 osób będących autorytetami i specjalistami w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, polityki i biznesu. Zasady działania, wynagrodzenie oraz szczegółowe kompetencje Rady Programowej Fundacji określi Fundator w odrębnym Regulaminie Rady Programowej Fundacji.
2. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 13.

Fundator może przekazać swoje uprawnienie wynikające ze Statutu wskazanej osobie fizycznej bądź prawnej w drodze pisemnego pełnomocnictwa. Udzielenie takiego pełnomocnictwa przez Fundatora winno nastąpić w formie aktu notarialnego, nie gaśnie na skutek śmierci Fundatora i może być udzielane przez pełnomocnika dalszym pełnomocnikom.

§ 14.

Fundator bądź osoba, o której mowa w § 13 może dokonać zmiany celu Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji.

§ 15.

1. W przypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują łącznie jego spadkobiercy.
2. W przypadku śmierci Fundatora jego spadkobiercy stają się członkami Rady Fundacji, pod warunkiem, że spełniają wymogi przewidziane w § 10 ust. 3 Statutu.
3. Spadkobiercy wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji większością liczoną według udziałów w spadku.
4. W przypadku, gdy liczba spadkobierców przekracza maksymalną liczbę członków Rady Fundacji, określoną w § 10 ust. 4 Statutu, w skład Rady Fundacji wchodzą wyłącznie małżonek i dzieci Fundatora.
5. Uregulowania zawarte w ust. 1, 3 i 4 powyżej są wiążące, o ile Fundator nie postanowi inaczej w testamencie.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 16.

1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.

§ 17.

Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi albo jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

Fundator
Grażyna Kulczyk