Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Kontakt

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk 
ul. Kopernika 6/6
61-880 Poznań 
office@artstationsfoundation5050.com  
tel. +48 61 102 53 30


Fundacja Art Stations nie zwraca materiałów niezamówionych. Wszelka niezamówiona korespondencja ulega utylizacji, jeżeli wraz z nią nadawca nie przesłał oświadczenia o chęci jej odbioru bezpośrednio w siedzibie Fundacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni, bądź w w/w terminie nie odebrał korespondencji.

 

ZESPÓŁ

Joanna Leśnierowska
kurator programu performatywnego 
 j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com

Natalia Gorzelańczyk 
producent (program performatywny)
 n.gorzelanczyk@artstationsfoundation5050.com

Marta Harasimowicz
koordynator projektów (program performatywny)
m.harasimowicz@artstationsfoundation5050.com