Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


30.11.2015
ogłoszenie Kapituły Stypendium
Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii ogłoszenie Kapituły Stypendium

W dniu 30 listopada Kapituła Stypendium badawczego Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii spośród 42 nadesłanych zgłoszeń zdecydowała się przyznać stypendium na 2016 rok Panu Mateuszowi Szymanówce na projekt stworzenia „Choreograficznego think tanku” – internetowego portalu dokumentującego, problematyzującego i poddającego krytycznej analizie praktykę polskich choreografek/choreografów.  

Mateusz Szymanówka dramaturg i kurator. Studiował kulturoznawstwo w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wiedzę o teatrze w Akademii im. A. Zelwerowicza w Warszawie i wiedzę o tańcu na Freie Universität Berlin (w ramach stypendium DAAD). W ostatnim czasie współtworzył projekt „[…,]” Agaty Siniarskiej w komunie//warszawa oraz cykl performansów „#abyss” polsko-brazylijskiego kolektywu Flesh System (Korina Kordova/Przemek Kamiński). Był kuratorem programu „Choreografia myśli”, który wiosną 2015 odbył się w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Uczestniczył w wielu projektach i rezydencjach badawczych poświęconych sztukom performatywnym m.in. w Sommerresidenz (Kampnagel, Hamburg), Springback Academy (Aerowaves) czy programie „Badanie/Produkcja” (Instytut Muzyki i Tańca/Fundacja Burdąg). Jego teksty o tańcu i choreografii ukazały się m.in. w gazecie teatralnej „Didaskalia”, magazynie dwutygodnik.com oraz na portalach taniecPOLSKA.pl i tanznetz.de.

STYPENDIUM BADAWCZE Z ZAKRESU WSPÓŁCZESNEJ CHOREOGRAFII NA ROK 2016

W 2015 roku, z okazji jubileusz 10-lecia Art Stations Foundation, po raz pierwszy przyznaliśmy stypendium badawcze z dziedziny szeroko pojętej choreografii ufundowane przez panią Grażynę Kulczyk. Podążając za mottem fundacji („Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!”) oraz w zgodzie z misją wspierania rozwoju polskiej choreografii, a także inspirując się towarzyszącą wszystkim działaniom pani Grażyny Kulczyk ideą 50/50 łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, coroczne stypendium - w wysokości 25.000 złotych (netto) - powstało by podkreślić wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci zarówno praktykę, jak i refleksję w tej dziedzinie o nowatorskie podejścia i metodologie. Stypendium jest wyrazem wiary, że rozwój w obszarze sztuki choreografii jest złożonym i długotrwałym procesem wymagającym systematycznego i kompleksowego wsparcia, a artystyczny postęp odbywa się na drodze eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji. Proces ten domaga się na każdym etapie możliwości i przestrzeni do podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad procesem tworzenia tańca i poszukiwania dlań nowych inspiracji oraz na nieustannej wymianie doświadczeń z badaczami i artystami innych dziedzin (co odzwierciedla także interdyscyplinarność współczesnej tanecznej sztuki).

Stąd stypendium pragnie promować projekty artystów i badaczy podobnie jak jego fundatorka gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w ciągle poszerzającym się kontekście otaczającej nas rzeczywistości artystycznej i społecznej, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno
w praktyce choreograficznej, jak i w refleksji teoretycznej i trudnej sztuce komunikowania i upowszechniania wiedzy o współczesnej choreografii szerszej publiczności.

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością), co przyjmować może tradycyjną formę (publikacje, spektakle-wykłady, wystawy, autorskie warsztaty, etc.), bądź nowatorską - zaproponowaną i wypracowaną także w ramach działań objętych stypendium.

REGULAMIN STYPENDIUM.