Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


13.10.2019
23:59
deadline zgłoszeń
Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2020

Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2020 przyjmowane będą 
od 2 września do 13 października 2019 roku.

Beneficjent/ka Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk na rok 2020 zostanie wyłoniony/a
do 31 grudnia 2019 roku.

REGULAMIN STYPENDIUM

Ewentualne pytania prosimy kierować do
Joanny Leśnierowskiej

W 2014 roku, z okazji jubileuszu 10-lecia Art Stations Foundation, ufundowane zostało stypendium badawcze z dziedziny szeroko pojętej choreografii. Podążając za mottem fundacji: Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!, oraz w zgodzie z misją wspierania rozwoju polskiej choreografii, a także inspirując się towarzyszącą wszystkim działaniom pani Grażyny Kulczyk ideą 50/50 łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, coroczne stypendium w wysokości 25.000 złotych (netto) powstało, by podkreślić wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci zarówno praktykę, jak i refleksję w tej dziedzinie o nowatorskie podejścia i metodologie. Stypendium jest wyrazem wiary, że rozwój w obszarze sztuki choreografii jest złożonym i długotrwałym procesem wymagającym systematycznego i kompleksowego wsparcia, a artystyczny postęp odbywa się na drodze eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji. Proces ten domaga się na każdym etapie możliwości i przestrzeni do podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad procesem tworzenia tańca i poszukiwania dlań nowych inspiracji oraz na nieustannej wymianie doświadczeń z badaczami i artystami innych dziedzin (co odzwierciedla także interdyscyplinarność współczesnej tanecznej sztuki).

Poprzez stypendium Grażyna Kulczyk pragnie promować projekty artystów i badaczy podobnie jak jego fundatorka gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w ciągle poszerzającym się kontekście otaczającej nas rzeczywistości artystycznej i społecznej, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w praktyce choreograficznej, jak i w refleksji teoretycznej i trudnej sztuce komunikowania i upowszechniania wiedzy o współczesnej choreografii szerszej publiczności.

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością), co przyjmować może tradycyjną formę (publikacje, wykłady, autorskie warsztaty etc.), bądź nowatorską, zaproponowaną i wypracowaną także w ramach działań objętych stypendium. Stypendium badawcze Grażymy Kulczyk nie jest stypendium produkcyjnym.

Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2020 przyjmowane będą w okresie od dnia 2 września do dnia 13 października 2019 roku.

Każdy wniosek powinien zawierać:
- CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego),
- dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,
- opis projektu i przedmiotu oraz proponowanego przebiegu planowanych badań artystycznych, w rozmiarze nie większym niż 2 strony formatu A4,
- list motywacyjny.

Wnioski powinny zostać wysyłane pocztą elektroniczną na adres:
aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl
(w tytule mejla: stypendium badawcze Grażyny Kulczyk).

Beneficjent/ka Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk na rok 2020 zostanie wyłoniony/a
do 31 grudnia 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM STYPENDIUM.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Joanny Leśnierowskiej na adres:
j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com.