Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


30.09.2015
deadline zgłoszeń
Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2016

Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2016 przyjmowane będą
od 1 do 30  września 2015 roku.

Wnioski z dopiskiem „stypendium Grażyny Kulczyk 2016” prosimy nadsyłać pocztą tradycyjną lub/i drogą mailową na adres aplikacje@
starybrowarnowytaniec.pl

Beneficjent/tka Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk na rok 2016 zostanie wyłoniony/a 
do 15 grudnia 2015 roku.

REGULAMIN STYPENDIUM

Ewentualne pytania prosimy kierować do Joanny Leśnierowskiej: 
j.lesnierowska@
artstationsfoundation5050.com
 .

Niniejszym Art Station Foundation zaprasza do składania wniosków o

STYPENDIUM BADAWCZE Z ZAKRESU WSPÓŁCZESNEJ CHOREOGRAFII NA ROK 2016

W 2015 roku, z okazji jubileusz 10-lecia Art Stations Foundation, po raz pierwszy przyznaliśmy stypendium badawcze z dziedziny szeroko pojętej choreografii ufundowane przez panią Grażynę Kulczyk. Podążając za mottem fundacji („Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!”) oraz w zgodzie z misją wspierania rozwoju polskiej choreografii, a także inspirując się towarzyszącą wszystkim działaniom pani Grażyny Kulczyk ideą 50/50 łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, coroczne stypendium - w wysokości 25.000 złotych (netto) - powstało by podkreślić wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci zarówno praktykę, jak i refleksję w tej dziedzinie o nowatorskie podejścia i metodologie. Stypendium jest wyrazem wiary, że rozwój w obszarze sztuki choreografii jest złożonym i długotrwałym procesem wymagającym systematycznego i kompleksowego wsparcia, a artystyczny postęp odbywa się na drodze eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji. Proces ten domaga się na każdym etapie możliwości i przestrzeni do podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad procesem tworzenia tańca i poszukiwania dlań nowych inspiracji oraz na nieustannej wymianie doświadczeń z badaczami i artystami innych dziedzin (co odzwierciedla także interdyscyplinarność współczesnej tanecznej sztuki).

Stąd stypendium pragnie promować projekty artystów i badaczy podobnie jak jego fundatorka gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w ciągle poszerzającym się kontekście otaczającej nas rzeczywistości artystycznej i społecznej, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno
w praktyce choreograficznej, jak i w refleksji teoretycznej i trudnej sztuce komunikowania i upowszechniania wiedzy o współczesnej choreografii szerszej publiczności.

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością), co przyjmować może tradycyjną formę (publikacje, spektakle-wykłady, wystawy, autorskie warsztaty, etc.), bądź nowatorską - zaproponowaną i wypracowaną także w ramach działań objętych stypendium.

Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2016 przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2015 roku.

Każdy wniosek powinien zawierać:
a) CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego),
b) dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,
c) opis projektu i przedmiotu oraz proponowanego przebiegu planowanych badań artystycznych, w rozmiarze nie większym niż 2 strony formatu A4,
d) list motywacyjny.

Wnioski z dopiskiem „stypendium Grażyny Kulczyk 2016” prosimy nadsyłać droga mailowa na adres aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl .

Beneficjent/tka Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk na rok 2016 zostanie wyłoniony/a do 15 grudnia 2015 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM STYPENDIUM.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Joanny Leśnierowskiej na adres j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com  .