Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


31.01.2016
23:59
deadline zgłoszeń

Aplikacje spełniające wymogi formalne opisane w projekcie należy wysyłać na adres e-mail: aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl
W tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek Solo Projekt Plus 2016

Solo Projekt Plus 2016 - konkurs na projekt spektaklu

solo projekt plus

Aplikacje należy przesyłać na
adres aplikacje@stary
browarnowytaniec.pl

nie później niż do 31 stycznia 2016 roku. W tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek Solo Projekt Plus 2015.

Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną do Joanny Leśnierowskiej, kuratorki programu: j.lesnierowska@artstations
foundation5050.com

KALENDARIUM

31 stycznia 2016
ostateczny termin składnia aplikacji  

26-28 lutego 2016
warsztat selekcyjny  

20 czerwca - 1 lipca 2016
obowiązkowe konsultacje z coachem

lipiec 2016
rezydencje/próby (Studio Słodownia +3, Poznań)

od 21 listopada 2016
rezydencje/próby w stronę premiery (obowiązkowo w Poznaniu od 28.11)   

10.12.2016
termin premier Solo Projekt Plus

 

Szczegółowy opis projektu i aplikacji do ściagnięcia w formacie PDF tutaj.

W 2006 roku fundacja Art Stations Foundation zainicjowała pierwszy w Polsce program rezydencyjny Solo Projekt, którego misją stało się wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego. Program przeznaczony jest dla artystów u progu choreograficznej kariery, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”, a szczególny nacisk położony tu został, zgodnie z ideą całego programu Stary Browar Nowy Taniec, na proces twórczy i artystyczny eksperyment z nadzieją na podjęcie przez rezydentów próby namysłu i dyskusji nad sztuką choreografii oraz/i poszukiwania dlań nowych środków scenicznej ekspresji. Mottem programu stały się słowa angielskiego choreografa Jonathana Burrowsa, według którego do stworzenia tańca potrzebna jest „przede wszystkim głowa”, zachęcające młodych twórców do podejmowania artystycznego ryzyka i skupienia się na refleksji i (auto)refleksji oraz poszukiwaniach formalnych i cielesnych.

W ciągu 9 dotychczasowych edycji projektu wsparcie produkcyjne, promocyjne oraz opiekę merytoryczną w ramach Solo Projekt otrzymało już 25 artystów. Od 2015 roku formuła  Solo Projektu została poszerzona o możliwość zgłaszania do konkursu także duetów i trio. Jednak, podtrzymując jednocześnie podstawowe założenia programu oraz misję wspierania polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego (choreograficznego), program nie będzie promował pracy kolektywnej oraz projektów opartych w ostatecznej scenicznej formie na formule otwartej grupowej improwizacji (nie wykluczając oczywiście improwizacji jako narzędzia w procesie twórczym).

Selekcja do programu Solo Projekt Plus odbywa się na podstawie nadesłanych zgłoszeń, a ostatecznego wyboru rezydentów dokonuje opiekun artystyczny i kurator programu podczas dwudniowego intensywnego warsztatu, na który zaproszeni są automatycznie wszyscy aplikujący do programu. W jego ramach kandydaci na rezydentów będą mogli zdobyć dodatkowe doświadczenie, zaprezentować i przedyskutować swój koncept z opiekunem artystycznym oraz sprawdzić swoje umiejętności i kreatywność, a tym samym wylegitymować się gotowością do podjęcia samodzielnej pracy w studio. Warsztat jest bezpłatny (podróż kandydatów do Poznania i zakwaterowanie we własnym zakresie). Wyniki selekcji zostaną ogłoszone bezpośrednio po warsztacie selekcyjnym.

Fundacja Art Stations zastrzega, że w ramach programu Solo Projekt Plus 2016 podejmie się realizacji maksymalnie 3 projektów, ale o ostatecznej ilości rezydentów zadecyduje kurator i opiekun artystyczny po zapoznaniu się z wszystkimi propozycjami podczas warsztatu selekcyjnego.  

Niniejszym Art Stations Foundation ogłasza konkurs na projekt nie dłuższego niż 30 minut spektaklu w jednym z trzech formatów - solo, duet, trio - do realizacji w ramach programu rezydencyjnego Solo Projekt Plus w roku 2016.

OPIEKA ARTYSTYCZNA
Opiekę artystyczną nad uczestnikami programu Solo Projekt Plus w roku 2016 sprawować będzie brytyjski dramaturg i kurator  Bush Hartshorn.
Bush Hartshorn (Wielka Brytania) po wieloletniej karierze kierowcy ciężarówki, Bush studiował i ukończył w 1982 roku Dartington College of Arts na wydziale teatru. Od tamtej pory pracuje jako dramaturg, performer, kurator festiwali i dyrektor artystyczny instytucji kultury w Anglii, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Irlandii, a ostatnio w Danii, gdzie pełnił funkcję dyrektora artystycznego domu tańca Dansehallerne w Kopenhadze. W 2009 roku Bush ukończył także kurs trenerski z zakresu Relational Dynamics, który znacząco wzmocnił jego pracę jako opiekuna młodych artystów. Od stycznia 2015 roku  pracuje głównie jako  mentor wspierając początkujących choreografów m.in. w Australii, na Cyprze, w Anglii, Hiszpanii i Czechach.  Od jesieni 2015 jest także kuratorem programu tańca w  Sardegna Teatro w Cagliari (Włochy).
W 2013 roku Bush był opiekunem artystycznym 8. edycji Solo Projekt.  
Poza tym wszystkim i wszystkiemu na przekór, Bush Hartshorn od zawsze jest kibicem Liverpool Football Club.

APLIKACJE
Aby starać się o udział w programie, należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną i w wersji angielskiej:
- wstępną koncepcję (nie dłuższego niż 30 minut) spektaklu (nie więcej niż 1 strona A4),
- CV z listem motywacyjnym
- materiały dotyczące wcześniejszego dorobku artystycznego kandydata (zawierające linki do rejestracji dotychczasowych jego prac choreograficznych).
Aplikacje nadesłane pocztą tradycyjną oraz/i po polsku nie będą akceptowane.
Aplikacje należy przesłac na adres aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl nie później niż do 31 stycznia, a w tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek Solo Projekt Plus 2016.
Warsztat  selekcyjny odbędzie się w dniach 26-28.02 lutego 2016.

STYPENDIA
W zależności od formatu proponowanego spektaklu, wyróżnieni artyści otrzymają w ramach programu  
- 6000 PLN netto dla spektaklu solowego
- 8000 PLN netto dla duetu
- 10000 PLN netto dla trio
oraz
- przestrzeń do prób w wyznaczonych ramach czasowych  (zaplanowane terminy pracy w 2016 roku w kalendarium poniżej),
- niezbędną profesjonalną pomoc techniczną i produkcyjną,
- wsparcie merytoryczne (dedykowany coaching),
- oraz przedpremierową promocję spektaklu,
jak również możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach Alternatywnej Akademii Tańca w 2015 roku (fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu do Poznania i zakwaterowania w czaise sesji AAT).

Art Stations Foundation dopuszcza uzupełnianie niezbędnego budżetu spektaklu także z innych źródeł. Artyści zachowują pełne prawa autorskie do spektaklu i swobodnego nim dysponowania po premierze. Szczegóły realizacji programu i wzajemnych zobowiązań będą ustalane szczegółowo (i regulowane odpowiednią umową) po ogłoszeniu wyników konkursu.
W ramach rezydencji, po uzgodnieniu z fundacją, dopuszcza się także by część prób do spektaklu odbywała się poza Starym Browarem; warunkiem wzięcia udziału w programie są minimum dwa tygodnie prób bezpośrednio przed premierą w Starym Browarze w Poznaniu oraz w ramach ustalonych z góry terminów konsultacji/pracy z opiekunem artystycznym – Fundacja nie jest w stanie zagwarantować przestrzeni do pracy poza ustalonymi na 2016 rok terminami (patrz kalendarium poniżej).
Wszelkie zapytania prosimy kierować do kuratora programu Joanny Leśnierowskiej na adres j.lesnierowska@artstationsfoundation5005.com.

KALENDARIUM
31 stycznia 2016 - ostateczny termin składnia aplikacji    
26-28 lutego 2016 - warsztat selekcyjny  
20 czerwca - 1 lipca 2016 - obowiązkowe konsultacje z coachem
lipiec 2016 - rezydencje/próby (Studio Słodownia +3, Poznań)
od 21 listopada 2016 - rezydencje/próby w stronę premiery (obowiązkowo w Poznaniu od 28.11)    
10.12.2016 - termin premier Solo Projekt Plus