Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


25.01.2015
20:00
deadline zgłoszeń

Aplikacje spełniające wymogi formalne opisane w projekcie należy wysyłać na adres e-mail: aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl W tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek Solo Projekt Plus 2015

Solo Projekt Plus 2015 - konkurs na projekt spektaklu

Aplikacje należy przesyłać na adres aplikacje
@starybrowarnowytaniec.pl
nie później niż do 25 stycznia 2015 roku. W tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek Solo Projekt Plus 2015.

Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną do Joanny Leśnierowskiej, kuratorki programu: j.lesnierowska@art
stationsfoundation5050.com

Szczegółowy opis projektu i aplikacji do ściagnięcia w formacie PDF tutaj.

solo projekt plus

W 2006 roku fundacja Art Stations Foundation zainicjowała pierwszy w Polsce program rezydencyjny Solo Projekt, którego misją stało się wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego. Program przeznaczony jest dla artystów u progu choreograficznej kariery, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”, a szczególny nacisk położony tu został, zgodnie z ideą całego programu Stary Browar Nowy Taniec, na proces twórczy i artystyczny eksperyment z nadzieją na podjęcie przez rezydentów próby namysłu i dyskusji nad sztuką choreografii oraz/i poszukiwania dlań nowych środków scenicznej ekspresji. Mottem programu stały się słowa angielskiego choreografa Jonathana Burrowsa, według którego do stworzenia tańca potrzebna jest „przede wszystkim głowa”, zachęcające młodych twórców do podejmowania artystycznego ryzyka i skupienia się na refleksji i (auto)refleksji oraz poszukiwaniach formalnych i cielesnych.

W ciągu 8 dotychczasowych edycji projektu wsparcie produkcyjne, promocyjne oraz opiekę merytoryczną w ramach Solo Projekt otrzymało już 23 artystów. W 2014 roku program został zawieszony (z powodu intensywnych obchodów dziesięciolecia fundacji Art Stations), co sprzyjało jego ewaluacji, a co za tym idzie pogłębionej refleksji nad możliwymi drogami jego kontynuacji i rozwoju. Zdając sobie sprawę, że stworzenie programu promującego twórczość solową przyczyniło się w pewnym sensie do rozkwitu tej formy sztuki w Polsce,  jednocześnie wierząc, że wybór formy solowej powinien być przede wszystkim decyzją artystyczną, a nie koniecznością wymuszoną regułami programu, od 2015 roku zdecydowaliśmy się na rozszerzenie dotychczasowej formuły Solo Projekt o możliwość stworzenia w ramach rezydencji w Starym Browarze także duetu i trio.

Podtrzymując jednocześnie podstawowe założenia programu oraz misję wspierania polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego (choreograficznego), program nie będzie promował pracy kolektywnej oraz projektów opartych w ostatecznej scenicznej formie na formule otwartej grupowej improwizacji (nie wykluczając oczywiście improwizacji jako narzędzia w procesie twórczym).

Selekcja do programu Solo Projekt Plus odbywa się na podstawie nadesłanych zgłoszeń, a ostatecznego wyboru rezydentów dokonuje opiekun artystyczny i kurator programu podczas dwudniowego intensywnego warsztatu, na który zaproszeni są automatycznie wszyscy aplikujący do programu. W jegoramach kandydaci na rezydentów będą mogli zdobyć dodatkowe doświadczenie, zaprezentować i przedyskutować swój koncept z opiekunem artystycznym oraz sprawdzić swoje umiejętności i kreatywność, a tym samym wylegitymować się gotowością do podjęcia samodzielnej pracy w studio. Warsztat jest bezpłatny (podróż kandydatów do Poznania i zakwaterowanie we własnym zakresie). Wyniki selekcji zostaną ogłoszone bezpośrednio po warsztacie selekcyjnym. 

Fundacja Art Stations zastrzega, że w ramach programu Solo Projekt Plus 2015 podejmie się realizacji maksymalnie 3 projektów, ale o ich ostatecznej ilości rezydentów zadecyduje kurator i opiekun artystyczny po zapoznaniu się z wszystkimi propozycjami podczas warsztatu selekcyjnego. 

Niniejszym Art Stations Foundation ogłasza konkurs na projekt nie dłuższego niż 30 minut spektaklu w jednym z trzech formatów - solo, duet, trio - do realizacji w ramach programu rezydencyjnego Solo Projekt Plus w roku 2015.

APLIKACJE
Aby starać się o udział w programie, należy nadesłać drogą elektroniczną i w wersji angielskiej:
- wstępną koncepcję (nie dłuższego niż 30 minut) spektaklu (nie więcej niż 1 strona A4),
- CV z listem motywacyjnym,
- materiały dotyczące wcześniejszego dorobku artystycznego kandydata (zawierające linki do rejestracji dotychczasowych jego prac choreograficznych).
Aplikacje nadesłane pocztą tradycyjną oraz/i po polsku nie będą akceptowane.
Aplikacje należy przesyłać na adres aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl. W tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek Solo Projekt Plus 2015. Warsztat selekcyjny odbędzie się w dniach 13/14 lutego 2015.

STYPENDIUM
W zależności od formatu proponowanego spektaklu, wyróżnieni artyści otrzymają w ramach programu:
- 6000 PLN netto dla spektaklu solowego
- 8000 PLN netto dla duetu
- 10000 PLN netto dla trio
oraz przestrzeń do prób (zaplanowane terminy pracy w 2015 roku w kalendarium poniżej), niezbędną profesjonalną pomoc techniczną i produkcyjną, wsparcie merytoryczne oraz przedpremierową promocję spektaklu, jak również możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach Alternatywnej Akademii Tańca w 2015 roku. Art Stations Foundation dopuszcza uzupełnianie niezbędnego budżetu spektaklu także z innych źródeł. Artyści zachowują pełne prawa autorskie do spektaklu i swobodnego nim dysponowania po premierze. Szczegóły realizacji programu i wzajemnych zobowiązań będą ustalane szczegółowo po ogłoszeniu wyników konkursu.
W ramach rezydencji, po uzgodnieniu z Fundacją, dopuszcza się także by część prób do spektaklu odbywała się poza Starym Browarem; warunkiem wzięcia udziału w programie są minimum dwa tygodnie prób bezpośrednio przed premierą w Starym Browarze w Poznaniu oraz w ramach ustalonych z góry terminów konsultacji/pracy z opiekunem artystycznym – Fundacja nie jest w stanie zagwarantować przestrzeni do pracy poza ustalonymi na 2015 rok terminami (patrz kalendarium poniżej).

OPIEKA ARTYSTYCZNA
Opiekę artystyczną nad uczestnikami programu Solo Projekt Plus w roku 2015 sprawować będzie serbska choreografka Dalija Aćin Thelander.
Dalija Acin Thelander zajmuje się sztuką performatywną jako choreografka, twórczyni teatralna i animatorka kultury. Jej prace prezentowane były podczas wielu międzynarodowych festiwali, takich jak ImPulsTanz, Tanz im August, Les Particules, Perforations czy BITEF. W 2008 r. otrzymała pierwszą w historii Prix Jardin d’Europe za spektakl „Handle with great care” pokazywany podczas programu 8:tension na ImPulsTanz Festival w Wiedniu.  Dąży do wzbogacenia koncepcji choreografii jako rozszerzonego ćwiczenia i skupia się na partycypacyjnej roli widzów, czego mogliśmy doświadczyć również w Poznaniu w ramach Malta festiwal 2013.
Pięć lat temu Dalija zaangażowała się w intensywne badania nad tańcem współczesnym dla dzieci i niemowląt. Jej spektakle dla najmłodszych były wielokrotnie nagradzane i pokazywane zarówno w Europie jak i w Azji (Japonia, Korea). Multimedialna instalacja  „Baby Space” miała także swoją drugą realizację w Starym Browarze (2013).
Dalija jest współzałożycielką i koordynatorką „Station, Service for Contemporary Dance” w Belgradzie oraz współzałożycielką Nomad Dance Academy,  w ramach której była  kuratorką i producentką licznych programów i produkcji. Jest również współtworcą i jednym z kuratorów festiwalu sztuk performatywnych Kondenz w Belgradzie. Pracowała z wieloma reżyserami teatralnymi i zdobyła liczne nagrody za choreografie dla teatru dramatycznego.  Od 2012 r. mieszka w Sztokholmie, gdzie pracuje jako artystka niezależna.

KALENDARIUM  
25 stycznia 2015 - ostateczny termin składnia aplikacji
13-14 lutego 2015 - warsztat selekcyjny
9-12 lipca 2015 - obowiązkowe konsultacje z Daliją Aćin Thelander
13-31 lipca 2015 - rezydencje/próby (Studio Słodownai +3 w Poznaniu)
12-16 października 2015 - obowiązkowe konsultacje z Daliją Aćin Thelander
od 23 listopada 2015 -  rezydencje/próby w stronę premiery (obowiązkowo w Poznaniu od 30.11)
12/13.12.2015 - termin premier Solo Projekt Plus 2015                                                

Wszelkie zapytania prosimy kierować do Joanny Leśnierowskiej, kuratorki programu: j.lesnierowska@artstationsfoundation5005.com