Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Polityka prywatnosci

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ - RODO.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Fundacja Art Stations Foundation z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 42, 61-888 Poznań jest w świetle przepisów RODO Administratorem Pana/Pani danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Kontakt i informacje
ART STATIONS FOUNDATION
ul. Półwiejska 42
61-888 Poznań
NIP 7822264645
KRS 0000151480
REGON 634457208
www.artstationsfoundation5050.com

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe zostały uzyskane od Państwa w związku z zawarciem umowy (np. stypendia), udziałem w organizowanym przez Fundację wydarzeniu, projekcie, szkoleniu lub przy zapisu się do newslettera. Dane są przetwarzane w celach związanych:
• ze świadczeniem usług oraz realizacji działań informacyjnych dotyczących realizowanych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
• z przesyłaniem drogą mailową informacji o aktualnych wydarzeniach, projektach (newsletter), o ile wrazili Państwo na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
• z dozwolonymi działaniami marketingowymi - marketing produktów własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

Dane osobowe w postaci utrwalonego wizerunku są przetwarzane w celu dokumentacji wydarzenia, projektu, szkolenia, informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) oraz f) RODO].
Dane są również wykorzystywane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem usług - np. agencjom marketingowym, biurom rachunkowym, dostawcom usług logistycznych i IT, podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczonych usług, realizowanych wydarzeń itp. Powyższe podmioty przetwarzać będą Państwa dane osobowe na nasze zlecenie i wyłączanie zgodnie z naszymi zaleceniami we wskazanym celu i zakresie. Państwa dane możemy przekazać również podmiotom publicznym, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania:
1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania zgody;
2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy - okres przetwarzania trwa do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych lub wynikających ze świadczenia przez administratora usług lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
4. w przypadku przetwarzania danych osobowych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Jakie mają Państwo prawa zakresie przetwarzanych danych osobowych?
Przepisy RODO gwarantują Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.